2017 I Thought of You – Peng Wei Solo Exhibition, Suzhou Museum, Suzhou, China